X
تبلیغات
رایتل
شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1387
دوست یا دشمن
نوشته شده توسط مرتضی۱۱ در ساعت 12:52 ب.ظ

دوست یا دشمن

 

"Friend Or Foe"

آیا خیلی دیر شده؟Is it too late
چیزی قابل بازگشت نیستNothing to salvage
تو به جای دیگری نگاه می کنیYou look away
وتمامی عیب ها را مشخص می کنیClear all the damage
این به این معناستThe meaning to
که همه حرف های عشقانه مانAll words of love
از بین رفته استHas disappeared
ما عاشق دیگری شده ایمWe used to love one another
آنچه تا کنون به هم می گفتیمGive to each other
دروغ های پوشانده بودLie under covers so,
حال ، تو دوست هستی یا دشمنم؟Are you friend or foe
عاشق دیگری هستیمLove one another
و برای هم زندگی می کنیم Live for each other
پس ، تو دوست هستی یا دشمنم؟So, are you friend or foe
چون از قبل می دانستمCause I used to know
که عهدهایمانThe promises
هیچ رزشی نداردHollow concessions
و آنگونه که خود را معصوم و بی گناه جلوه می دادیمAnd innocent show of affection
دستانت را لمس می کنمI touch your hand
به عنوان یک نشانه ازآنچه فهمیده امA hologram
آیا هنوز آنجایی؟Are you still there
ما عاشق دیگری شده ایمWe used to love one another
آنچه تا کنون به هم می گفتیمGive to each other
دروغ های پوشانده بودLie under covers so,
حال ، تو دوست هستی یا دشمنم؟Are you friend or foe

سه‌شنبه 26 شهریور‌ماه سال 1387
مرا دوست دارد یا نه
نوشته شده توسط مرتضی۱۱ در ساعت 01:31 ب.ظ

مرا دوست دارد یا نه"Loves Me Not"
  
من زندگیمان را آشفته کرده امI complicated our lives
از زمانی که به عشق او گرفتار شدمBy falling in love with him
من زندگیمان را آشفته کرده امI complicated our lives
حال تنها دوست خود را از دست می دهمNow I'm losing my only friend
نمی دانم چرا ، باید سعی می کردمI don't know why, I had to try
در گوشه دیگری زندگی می کنمLiving my life on the other side
حال بسیار سردرگممNow I'm so confused
نمی دانم چه کنمI don't know what to do
او (پسر) دوستم دارد ، او دوستم نداردHe loves me, He loves me not
او (دختر) دوستم دارد ، او دوستم نداردShe loves me, She loves me not
شروع به آلوده کردن راه ها کردمI started blurring the lines
زیرا به آنها اهمیتی نمی دادمBecause I didn't care
شروع به قطع کردن راه ها کردمI started crossing the line
زیرا تو هرگز آنجا نبودیCause you were never there
جایی برای بازگشت ندارمNo where to turn,
کسی را برای کمک ندارمNo one to help,
گویا حتی خودم را هم نمی شناسمIt's almost like I don't even know myself
حال باید انتخاب کنمNow I have to choose
نمی دانم چه کنمI don't know what to do
او (پسر) دوستم دارد ، او دوستم نداردHe loves me, He loves me not
او (دختر) دوستم دارد ، او دوستم ندارد...She loves me, She loves me not

شنبه 16 شهریور‌ماه سال 1387
30 دقیقه - minutes 30 (آهنگ تاتو)
نوشته شده توسط مرتضی۱۱ در ساعت 02:35 ب.ظ

مادر ، پدر ! مرا فراموش کنید !

دور از نظر ، بدور از خیال
خارج از زمان ، برای تصمیم.

آیا می توانیم بگریزیم ؟ می توانم پنهان شوم ؟
فقط برای آسودن زندگیم!

می توانیم پرواز کنیم ؟ آیا می مانیم ؟
ما می توانیم تنها ببازیم ، ما می توانیم شکست بخوریم.
و تنها این چند دقیقه بیشتر طول می کشد ...
برای ساختن تخته ی حروف ( تخته ای برای یادگیری در مدارس اروپایی ) و یا اشتباهات !

30 دقیقه به سوسوی شب مانده
30 دقیقه به تغییر زندگیمان مانده
30 دقیقه به عملی کردن فکرم مانده
30 دقیقه مانده به آخرین تصمیمم
30 دقیقه مانده به نجوای نام ِ تو
30 دقیقه مانده به پوشاندن ِ اشتباهم
30 دقیقه ی خوشبختی ، 30 دروغ !
30 دقیقه به آخرین تصمیم مانده!

چرخ و فلکهایی در آسمان ،
آنچه ما با چشمهایمان شکل می دهیم .
زیر سایه ، نیمرخهای تاریکی شکل می گیرند!
باران ِ گریان شکل می گیرد ...

می توانیم پرواز کنیم ؟ آیا خواهم ماند ؟
ما تنها می توانیم ببازیم ، ما می توانیم شکست بخوریم!
همان راه ، تنها اختیاراتم عوض می شوند.
شانسهای شکست !
ترن از خط خارج میشود!

30 دقیقه به سوسوی شب مانده
30 دقیقه به تمامی زندگی ما مانده
30 دقیقه به عملی کردن فکرم مانده
30 دقیقه مانده به آخرین تصمیمم
30 دقیقه مانده به نجوای نام ِ تو
30 دقیقه مانده به اینکه اشتباهش را به خودش نشان دهم
30 دقیقه ی خوشبختی ، و 30 دروغ !
30 دقیقه به آخرین تصمیم مانده !

***

   1       2       3       4       5       ...       25    >>